MENU
Regulamin Sklepu

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Eldomix Andrzej Konowalski

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy prowadzi firma Eldomix Andrzej Konowalski z siedzibą przy ul. K. Ujejskiego 19C w Bydgoszczy, prowadzący działalność na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej w m. Białe Błota pod nr 2446, w formie przedsiębiorstwa jednoosobowego, pod numerem NIP: 953-109-25-54, Regon: 090332930, zwanego dalej Sprzedawcą.

2. Dane kontaktowe Sprzedawcy:
Eldomix Andrzej Konowalski
Ul. Kornela Ujejskiego 19C
85-168 Bydgoszcz
fax. 052 348 45 67
tel. 052 348 41 42
Administracja e-sklepu reklama@eldomix.com.pl  kom. 533-442-422
Sklep stacjonarny sklep@eldomix.com.pl  kom. 515-124-304
Pomoc techniczna biuro@eldomix.com.pl  kom. 504-180-556

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Klienta możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych: a. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub b. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies. 

7. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

8. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

9. Klient korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

§2

Definicje

Objaśnienie użytych w Regulaminie wyrażeń:

Dostawa Towaru - umowa zlecenia usług transportu zawarta pomiędzy Klientem a podmiotem trzecim. Warunki Dostawy Towaru znajdują się w zakładce Dostawa.

Gość – konsument, który składa zamówienia bez rejestracji, czyli bez zakładania Konta.

Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji (identyfikacji Klienta) w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu rejestracji Klienta.

Klauzule - zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych w formie tzw. checkboxów (przycisków wyboru, w kształcie pustych kwadracików, których środek albo jest czysty albo z narysowanym znacznikiem „tick”) na odpowiedniej stronie Sklepu Internetowego, których Klient udzielił Sprzedawcy podczas rejestracji Konta lub składając Zamówienie w formule „niezarejestrowany” .

Klient detaliczny – konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

Klient hurtowy - firma instalatorska, która prowadzi dalszą sprzedaż towarów i usług. Ta grupa klientów nie podlega: ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów ( z dnia 16 luty 2007r.) oraz o ochronie konsumentów (30 maj 2014r.).

Konsument - to osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową 

Konto - zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, dotyczących danego Użytkownika oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży, z wykorzystaniem którego Użytkownik może składać Zamówienia, zawierać Umowy Sprzedaży lub zamieszczać Wpisy.

Kupujący - Klient, który zawarł Umowę Sprzedaży.

Login - adres poczty elektronicznej Klienta używany podczas procesu rejestracji i każdorazowego korzystania z Konta.

Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), wysyłane Klientom drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

Nowe Zamówienie - wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: Nowe Zamówienie) automatycznie generowana i wysłana przez system teleinformatyczny Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta (w odpowiednim formularzu elektronicznym, który Klient samodzielnie wypełnia zdalnie w Sklepie Internetowym lub za pośrednictwem Pracownika Sklepu, określająca szczegóły Zamówienia złożonego przez danego Klienta, w szczególności Towar, miejsce odbioru lub Dostawy Towar oraz formę płatności ceny za Produkt.

Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży - zbiór ogólnych warunków stanowiących element treści każdej Umowy Sprzedaży. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży stanowią ponadto integralną część Regulaminu i dostępne są w odrębnej zakładce Sklepu Internetowego.

Polityka Prywatności - zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta stanowiący integralną część Regulaminu dostępny w Sklepie Internetowym.

Potwierdzenie Zamówienia - wiadomość nadesłana drogą elektroniczną (e-mail) na adres podany przez kupującego w trakcie realizacji Zamówienia. 

Pracownik – osoba zatrudniona w firmie Eldomix Andrzej Konowalski. Firma Eldomix zatrudnia trzy osoby – nazwiska i dane teleadresowe dostępne na stronie http://www.eldomix.com.pl/kontakt 

Regulamin –zbiór przepisów normujących zasady postępowania. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną jest regulamin, o którym stanowi art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Rozliczenie – plik w formacie PDF, nadesłany przez Sprzedającego na adres e-mail Kupującego. Plik jest potwierdzeniem złożenia zamówienia, wskazuje wszystkie koszty zamówienia, numer zamówienia oraz dane firmy Eldomix Andrzej Konowalski do przelewu tradycyjnego.

Sklep – sklep stacjonarny firmy Eldomix Andrzej Konowalski, mieszczący się przy ulicy Kornela Ujejskiego 19C, 85-168 Bydgoszcz.

E-Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem www.eldomix.com.pl , za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar u Sprzedającego, lub zlecić świadczenie usługi w ramach Produktów innych niż Towar, jak również zamieszczać Treści na zasadach określonych w Regulaminie

Sprzedawca – przedsiębiorca prowadzący działalność handlową o nazwie Eldomix Andrzej Konowalski, korzystający ze Sklepu Internetowego www.eldomix.com.pl w celu zaproszenia Klientów do zawierania Umów Sprzedaży.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży. rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego (pojęcie to na gruncie Regulaminu obejmuje również akcesoria).

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub Infolinii pomiędzy Kupującym a Sprzedającym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U . z 2014 r., poz. 827). Doręczenie przez Sprzedającego Klientowi (po złożeniu przez niego Zamówienia w Sklepie Internetowym) Potwierdzenia Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy. Na treść Umowy Sprzedaży składa się treść Zamówienia oraz Ogólne Warunki Handlowe i Polityka Prywatności. Postanowienia Regulaminu, jak również Zasady Zwrotów oraz zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul stosują się do Umowy Sprzedaży w odpowiednim zakresie. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana.

Usługa - usługa świadczona Klientowi nieodpłatnie przez Sprzedawcę na zasadach określonych w Regulaminie drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt.4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) umożliwiająca wybór i zakup Towaru od Sprzedającego, jak również zamieszczenie Wpisu w Sklepie Internetowym, lub - jeżeli Klient wyraził na to zgodę za pomocą Klauzul - usługa dostarczania Klientowi Newsletter.

Wpisy - komentarze, opinie lub oceny zamieszczane przez Klienta w Sklepie Internetowym. Możliwość zamieszczania Wpisów mają tylko zarejestrowani Klienci, którzy zalogują się na swoje Konto.

Zamówienie – deklaracja woli zakupu Towaru, uzewnętrzniona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym), w sposób umożliwiający Sprzedającemu identyfikację Klienta, precyzująca ponadto Towar mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży, miejsce jego odbioru, świadczenia lub dostawy oraz formę płatności ceny za Produkt.

§3

Rejestracja konta

1. Rejestracja Konta wymaga od Klienta wypełnienia stosownego formularza elektronicznego (dostępnego w Sklepie Internetowym) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Sprzedawcę danych, w tym danych osobowych obejmujących imię i nazwisko Klienta, adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta, pełny adres dostawy Towaru wraz z kodem pocztowy.

2. W procesie rejestracji Konta Klient samodzielnie ustala i wprowadza Login oraz Hasło.

3. Rejestracja Konta wymaga nadto zaakceptowania przez Użytkownika (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru [checkboxów] Regulaminu, Polityki Prywatności i stosownej Klauzuli.

4. Wymaganą Klauzulą, niezbędną do założenia Konta, złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę w celu zarejestrowania i prowadzenia Konta oraz w celu realizacji Zamówień oraz zgoda na przekazywanie przez Sprzedawcę osobom trzecim danych osobowych Klienta w celu realizacji składanych przez Klienta Zamówień oraz oświadczenia o zapoznaniu się Użytkownika z Regulaminem Sklepu Internetowego, Polityką Prywatności i Ogólnymi Warunkami Umów Sprzedaży i akceptacji ich warunków.

5. Klient nie ma obowiązku akceptacji pozostałych Klauzul. Klienta jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających rejestrację Konta.

6. Konto jest przypisane do Klienta. Klient ma prawo do rejestracji tylko jednego Konta.

7. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając odpowiednie Login i Hasło. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia Loginu i Hasła osobom trzecim, w tym za Wpisy zamieszczane przez te osoby trzecie.

8. Konsument rejestrując się na stronie przystępuje do programu lojalnościowego - opis programu znajduje się w zakładce Program Lojalnościowy 

§4

Usługa

1.Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje niezwłocznie po zawarciu umowy o świadczenie Usług. Możliwość wyboru i zakupu Towaru od Sprzedającego oraz możliwość zamieszczania Treści jest dostępna za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Newsletter jest wysyłany na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta, nie częściej niż dwa razy w miesiącu.

2. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy o świadczenie Usług może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn.

3. W przypadku ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług, Konto danego Klienta przestaje być aktywne i dostępne dla Klienta, a wszelkie złożone przez niego Zamówienia, z wyjątkiem tych, co do których doszło już do zawarcia Umów Sprzedaży, zostają anulowane.

§5

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 2. e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 3. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. 

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

5. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 13:30 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Usługi mogą być niedostępne dla Klientów podczas okresowej konserwacji Sklepu Internetowego oraz w razie jego awarii. Okresowa konserwacja Sklepu Internetowego odbywa się jeden (1) raz na rok i nie będzie trwała dłużej niż czterdzieści osiem (48) godzin.

6. Klient bez względu na sposób złożenia Zamówienia (rejestracja Konta, formuła „gość”, telefonicznie), w przypadku wskazania jako miejsce odbioru - odbiór w domu, zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny - w tym ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość.

7. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, za uprzednim poinformowaniem Kupującego.

8. W przypadku, gdy realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa Sprzedający bez zbędnej zwłoki (pocztą elektroniczną lub telefonicznie):

 1. poinformuje Klienta o anulowaniu Zamówienia w całości (Zamówienie uważane jest wówczas za niezłożone)
 2. zaproponuje Klientowi anulowanie Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa. W przypadku wyboru tej możliwości przez Klienta, przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej w wykonaniu danego Zamówienia będą Produkty objęte pozostałą częścią tego Zamówienia (w części niemożliwej do realizacji Zamówienie to uważane będzie za niezłożone).

9. Sprzedający za pośrednictwem Sklepu Internetowego potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji Zamówienia w wybranym przez Klienta Dostawy Towaru na adres podanym przez Klienta, wysyłając do Klienta Potwierdzenie Zamówienia.

10. Treść złożonego Zamówienia i związanej z nim Umowy Sprzedaży oraz treść zaakceptowanych przez Użytkownika Klauzul w brzmieniu wiążącym Strony w dacie zawarcia danej Umowy Sprzedaży jest udostępniana Klienta na Koncie lub przesyłana jako Potwierdzenie Zamówienia ze stosownymi odnośnikami do treści Regulaminu, Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży oraz Polityki Prywatności (Potwierdzenie Zamówienia).

11. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego przy składaniu Zamówienia

12. Klient będzie informowany przez Sprzedającego o bieżącym statusie Zamówienia (przez sms lub e-mail, a także poprzez Konto lub telefonicznie).

 

§6

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w Kosztach dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

 

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od zgłoszenia zwrotu. Zwrot towaru następuje na koszt Klienta.

4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.

5. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:

 1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgoda Konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy;
 2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobną;
 5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 6. dostarczania prasy;
 7. usług w zakresie gier hazardowych.

6. Przedsiębiorcy mogą odstępować od umów zawartych na odległość - na tych samych zasadach jak Konsumenci, pod warunkiem że zakupiony przez nich towar nie ma charakteru zawodowego.

7. Przedsiębiorca nie może odstąpić od umowy zawartej na odległość w przypadku:

 1. jeśli umowa dotyczy bezpośrednio branże i specjalizacje, w której działa
 2. spółki handlowej - czyli spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, akcyjnej i z ograniczoną odpowiedzialnością

§7

Wpisy

1. Klient, który podał swoje imię i adres poczty elektronicznej (e-mail) może zamieszczać Wpisy.

2. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Sklep Internetowy nie stanowi forum udostępnianego powszechnie w celu publikacji dowolnych treści, lecz służy wymianie rzeczowych i zgodnych z prawem oraz dobrymi obyczajami informacji (w tym opinii, uwag i ocen) dotyczących Produktów. W związku z powyższym - korzystając ze Sklepu Internetowego poprzez zamieszczanie Wpisu - Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Treści których zamieszczanie jest dozwolone:

 1. mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206 ze zmianami), 
 2. nie zawierają adresów e-mailowych, adresów do stron www, numerów komunikatorów, cen produktów itp.,
 3. nie zawierają słów wulgarnych,
 4. nie mają charakteru obraźliwego lub stanowiącego groźbę, 
 5. nie naruszają dóbr osobistych osób fizycznych, ani prawnych, ani też dobrych obyczajów, 
 6. nie stoją w sprzeczności z interesem Sprzedającego, w szczególności nie zawierają odniesień do podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną względem Sprzedającego,
 7. nie stoją w sprzeczności z Regulaminem, Polityką Prywatności lub nie zawierają innych treści zakazanych przez obowiązujące przepisy prawa.

3. Klient ma prawo powiadomić Sprzedawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie lub Polityce Prywatności przez zamieszczone Wpisy.

4. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące Wpisu Klient powinien zgłaszać telefonicznie lub mailowo.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usuwania lub niepublikowania Wpisów w przypadku ich niezgodności z Regulaminem, Polityką Prywatności lub przepisami prawa albo dobrymi obyczajami oraz blokowania możliwości publikacji Wpisu osobom naruszającym w sposób notoryczny postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności wskutek otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania od zainteresowanych osób wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego Wpisu. Sprzedawca może również przekazać pozostające w jego posiadaniu dane Klienta - autorów Wpisów sądom, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§8

Inne prawa i obowiązki Sklepu Internetowego

1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu Internetowego oraz zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego.

2. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Klienta w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, a w uzasadnionych przypadkach do trzydziestu (30) dni.

3. W celu uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że powyższe postanowienia nie stosują się do reklamacji Towarów składanych przez Kupujących będących Konsumentami w związku z niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową.

§9

Inne prawa i obowiązki klienta


1. Klienta zobowiązany jest do:

 1. korzystania z Usług w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu Internetowego,
 2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Klienta nie był adresatem,
 3. korzystania z Usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
 4. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.

2. Klient ma prawo powiadomić Sprzedawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie lub Polityce Prywatności.

3. Klient ma prawo powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego oraz o niewłaściwej jakości Usług.

4. Klient ma prawo do usunięcia założonego przez siebie Konta oraz ma prawo do zakończenia w każdej chwili korzystania z Usługi. W tym celu Klient ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług.

5. Wszelkie pytania, zastrzeżenia, reklamacje w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu Internetowego Klient powinien zgłaszać pod jednym z numerów telefonu znajdującym się na stronie www.eldomix.com.pl/kontakt

6. Klient zobowiązuje się, iż w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego nie będzie:
• naruszał Regulaminu,
• podawał danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
• naruszał praw majątkowych lub dóbr osobistych Sprzedwcy, ani osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów,
• dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa.

7. W przypadku naruszenia przez Klienta lub osoby trzecie korzystające z jego Konta obowiązków wynikających z Regulaminu Sprzedawca, bez uszczerbku dla innych uprawnień służących mu w takich przypadkach z mocy postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, może wypowiedzieć Klientowi umowę o świadczenie Usług ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie Sprzedawcy o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług zostało w formie pisemnej (e-mail) doręczone Klientowi (dzień skuteczności) i z zachowaniem czternastodniowego (14) okresu wypowiedzenia (którego bieg liczy się od dnia skuteczności).

§10

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§11

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl