skip to Main Content

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://domofony.sklep.pl

Adres e-mail: eldomix@eldomix.com.pl

Telefon: 533-442-422

§1. INFORMACJA OGÓLNA

1. Niniejsza Polityka prywatności Sklepu Internetowego www.domofony.sklep.pl jest skierowana do Użytkowników Sklepu Internetowego i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Klienta oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji przez Klienta niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Sklepu Internetowego, w tym składania Zamówień.

2. Regulamin Sklepu Internetowego jest dostępny pod następującym adresem:

www.domofony.sklep.pl/regulamin_sklepu

3. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego, a znajdujące się w Regulaminie definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w niniejszej Polityce Prywatności zdefiniowane inaczej.

4. Administratorem danych osobowych Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami, zwaną dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Sprzedawca czyli Eldomix Agnieszka Cisowska.

5. Administratorem danych osobowych Kupującego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych jest Sprzedający.

§2.  ZBIERANE DANE

1. Użytkownik może przeglądać Sklep Internetowy bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji, z zastrzeżeniem postanowień punktu B poniżej [Dane zbierane automatycznie].

A. Dane w celu realizacji Zamówienia

 • Zgodnie z Regulaminem warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest m.in. podanie danych Klienta. Klient podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże brak wskazania niektórych danych może uniemożliwić złożenie Zamówienia przez Klienta, gdyż Sprzedający nie będzie miał możliwości przyjęcia Zamówienia i skontaktowania się z Klientem w celu ustalenia szczegółów realizacji Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • Sprzedający oraz podmioty trzecie zbierają następujące dane Klienta: imiona i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP (w szczególności w przypadku przedsiębiorców), adres e-mail, telefon kontaktowy, adres Dostawy Towaru, dane wymagane do realizacji płatności za Zamówienie.
 • Sprzedawca zbiera dane Klienta w celu zawarcia z Klientem umowy o świadczenie Usług i w związku z wykonywaniem tej umowy.
 • Sprzedający zbiera dane Klienta w celu zawarcia z nim Umowy Sprzedaży, jak również w związku z jej wykonywaniem.
 • Podmioty trzecie zbierają dane Klienta w celu realizacji płatności za Zamówienie (dane zbierają operatorzy płatności) oraz wysyłki zakupionego towaru.
 • Rejestracja Konta wymaga od Klienta podania Loginu oraz Hasła zabezpieczającego Konto. W Haśle należy użyć unikatowej kombinacji liczb, liter i znaków.
 • Login i Hasło są poufne i winny być strzeżone przez Klienta przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione przez Klienta.

B. Dane zbierane automatycznie

 • Podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są dane dotyczące Klienta. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, zainteresowania, wiek lub płeć Klienta. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics.
 • Pliki cookies, o których mowa w pkt. 1, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Klienta podczas przeglądania strony internetowej Sklepu Internetowego.
 • Pliki cookies zapamiętują preferencje Klienta, co umożliwia m.in.: podnoszenie jakości Usługi, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych Towarów, tworzenie statystyk oglądalności, śledzenie preferencji Użytkownika, utrzymywania sesji zalogowanego Użytkownika.
 • Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Klienta.
 • Klient może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Klienta.
 • Klient, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.
 • Klient, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.
 • Sprzedawca uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.
 • Google Analytics, o którym mowa w pkt. 1, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch danych Sklepu Internetowego oraz danych demograficznych użytkowników, stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.
 • Klient, który nie wyraża zgody na działanie systemu Google Analytics powinien zastosować blokadę plików cookies.

§3.  WYKORZYSTYWANIE DANYCH

1. Dane podane przez Klienta Sprzedający wykorzystują do:

 • świadczenia usług i zapewnienia stosownej obsługi Klienta,
 • realizacji Zamówienia, zawarcia oraz wykonania Umowy Sprzedaży
 • przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżeń oraz zapytań Klientów,
 • wsparcia, realizacji procesów płatności,
 • dostosowania, pomiaru i ulepszania usług Sklepu Internetowego,
 • prowadzenia działań marketingowych.

2.  Sprzedający oraz podmiot trzeci zbierający dane Klienta lub podmiot trzeci realizujący płatności za Zamówienie, przekazuje dane Klienta innym podmiotom, świadczącym usługi na rzecz Sklepu Internetowego, na rzecz Klienta lub biorącym udział w procesie realizacji Zamówienia bądź reklamacji na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania wskazanych czynności. Oznacza to, że dane osobowe są powierzane m.in. kurierom, ubezpieczycielom, instytucjom finansowym, podmiotom trzecim.

3. W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych (poprzez zaakceptowanie właściwej Klauzuli), dane Klienta będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Sprzedawcę w celach przedstawienia oferty handlowej.

4. W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych w postaci np. Newsletter w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), dane Klienta będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Sprzedawcę. Wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w celach otrzymywania informacji handlowych oznacza wyrażenie zgody przez klienta  na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.

5. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Klientów w Sklepie Internetowym, zbierania danych demograficznych o Klientach, do personalizacji zawartości Sklepu Internetowego oraz do celów wskazanych w §.2.B, powyżej.

6. Dane zbierane automatycznie, które dotyczą Użytkowników zamieszczających komentarze i opinie o zakupionych Towarach, mogą zostać użyte w celu promocji Sklepu Internetowego.

7. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta ze Sprzedającego, w tym poprzez telefon, przez podmiot trzeci, są wykorzystywane wyłącznie w celu kontaktu z Klientem i udzielenia pomocy Klientowi

8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Klientów odwiedzających Sklep Internetowy, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów Sklep Internetowy notuje najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego.

9. Klient może odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych,  w każdym czasie poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty z firmą.

10. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego. Sprzedawca zapewnia, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Klientów.

11. W reklamach zamieszczanych w Sklepie Internetowym mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

§4. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

2. Z chwilą zaakceptowania przez Klienta Zamówienia zmianie nie podlegają dane użyte w celu złożenia Zamówienia, w tym wystawienia dokumentu księgowego. Zmianie nie podlegają dane zbierane automatycznie.

3. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonywać po zarejestrowaniu się, a następnie zalogowaniu w Sklepie Internetowym przy użyciu Hasła oraz Loginu. Sprzedający zastrzegają sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

§5. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Sprzedający oraz podmioty trzecie jako administratorzy danych osobowych stosują środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpieczają dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

2. Klient zobowiązany jest we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczyć Hasło przed ujawnieniem osobom trzecim.

3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związanie z ujawnieniem Hasła osobom trzecim (także na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia Hasła przed dostępem osób trzecich) lub umożliwienie im korzystania z jego Konta w inny sposób.

4. Klient zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego o korzystaniu z jego Konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez Klienta naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.

5. Komunikacja pomiędzy Klientem a serwerem Sklepu Internetowego jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer v3). SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący Sklep Internetowy. Informacja wysyłana z serwera Sklepu Internetowego do Klienta jest kodowana, a następnie dekodowana.

§6. WYŁACZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Sprzedawca nie odpowiada za działania lub zaniechania Klientów, skutkiem których Sprzedawca przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Sklepu Internetowego, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu Internetowego oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W takim wypadku znajdzie zastosowanie §7. Pkt.3 niniejszej Polityki Prywatności.

§7. KONTAKT

1. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie Sklepu Internetowego.

§8. POSTAWNOWIENIA KOŃCOWE

1. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.

2. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.

3. Sprzedawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Polityki Prywatności w przypadku zaistnienia: (a) okoliczności Siły Wyższej, (b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, (c) zmiany oferty Sklepu Internetowego dotyczącej usług lub zmiany oferty Sprzedających zamieszczanej na stronie Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Polityki Prywatności mają na celu dostosowanie treści Polityki Prywatności do oferty i jej warunków. Sprzedawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Sprzedawcy przez Klienta. Sprzedawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Polityki Prywatności, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Sprzedawcy przez Klienta (wskazany w danych rejestracyjnych wprowadzonych przez Klienta). Klienci i Kupujący będą związani postanowieniami nowej Polityki Prywatności, o ile nie wypowiedzą Polityki Prywatności w terminie trzydzieści (30) dni od dnia ich powiadomienia o zmianie Polityki Prywatności. Zmiana Polityki Prywatności, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do Umów Sprzedaży nie zmienia treści Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Polityki Prywatności oraz w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed zmianą Polityki Prywatności.

Back To Top