skip to Main Content

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.domofony.sklep.pl

§1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Sklep internetowy prowadzi firma Eldomix Agnieszka Cisowska  z siedzibą przy ul. K. Ujejskiego 19/C3 w Bydgoszczy, w formie przedsiębiorstwa jednoosobowego, pod numerem  NIP: 554-268-46-41, Regon: 527192075, zwanego dalej Sprzedawcą.

2. Dane kontaktowe Sprzedawcy:

Eldomix Agnieszka Cisowska

Ul. Kornela Ujejskiego 19/C3

85-168 Bydgoszcz

fax. 052 348 45 67

tel. 052 348 41 42  

Administracja e-sklepu  reklama@eldomix.com.pl kom. 533-442-422

Sklep stacjonarny sklep@eldomix.com.pl kom. 515-124-304

Pomoc techniczna biuro@eldomix.com.pl kom. 504-180-556

3.  Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną umożliwiającą Klientom zapoznanie się z Towarami Sprzedającego, w tym z cenami i dostępnością, zawarcie Umowy Sprzedaży, jak również zamieszczanie Wpisów na zasadach określonych w Regulaminie. W tym celu Sprzedawca udostępnia Klientom odpowiednie narzędzia systemowe oraz świadczy Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.

4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Klienta możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych: a. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub b. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies.

5. Klient korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

§2. DEFINICJE

Objaśnienie użytych w Regulaminie wyrażeń:

Dostawa Towaru – umowa zlecenia usług transportu zawarta pomiędzy Klientem a podmiotem trzecim. Warunki Dostawy Towaru znajdują się w zakładce Dostawa.

Gość – konsument, który składa zamówienia bez rejestracji, czyli bez zakładania Konta.

Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji (identyfikacji Klienta) w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu rejestracji Klienta.

Klauzule – zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych w formie tzw. checkboxów (przycisków wyboru, w kształcie pustych kwadracików, których środek albo jest czysty albo z narysowanym znacznikiem „tick”) na odpowiedniej stronie Sklepu Internetowego, których Klient udzielił Sprzedawcy podczas rejestracji Konta lub składając Zamówienie w formule „niezarejestrowany” .

Klient – konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

Konto – zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, dotyczących danego Użytkownika oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży, z wykorzystaniem którego Użytkownik może składać Zamówienia, zawierać Umowy Sprzedaży lub zamieszczać Wpisy.

Kupujący – Klient, który zawarł Umowę Sprzedaży.

Login – adres poczty elektronicznej Klienta używany podczas procesu rejestracji i każdorazowego korzystania z Konta.

Newsletter – informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), wysyłane Klientom drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

Nowe Zamówienie – wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: Nowe Zamówienie) automatycznie generowana i wysłana przez system teleinformatyczny Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta (w odpowiednim formularzu elektronicznym, który Klient samodzielnie wypełnia zdalnie w Sklepie Internetowym lub za pośrednictwem Pracownika Sklepu, określająca szczegóły Zamówienia złożonego przez danego Klienta, w szczególności Towar, miejsce odbioru lub Dostawy Towar oraz formę płatności ceny za Produkt.

Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży – zbiór ogólnych warunków stanowiących element treści każdej Umowy Sprzedaży. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży stanowią ponadto integralną część Regulaminu i dostępne są w odrębnej zakładce Sklepu Internetowego.

Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta stanowiący integralną część Regulaminu dostępny w Sklepie Internetowym.

Potwierdzenie Zamówienia – wiadomość nadesłana drogą elektroniczną (e-mail) na adres podany przez Kupującego w trakcie realizacji Zamówienia lub w trakcie zakładania Konta w Sklepie internetowym

Pracownik – osoba zatrudniona w firmie Eldomix Agnieszka Cisowska Firma Eldomix zatrudnia trzy osoby – nazwiska i dane teleadresowe dostępne na stronie http://www.eldomix.com.pl/o-nas

Regulamin –zbiór przepisów normujących zasady postępowania. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną jest regulamin, o którym stanowi art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Rozliczenie – plik w formacie PDF, nadesłany przez Sprzedającego na adres e-mail Kupującego.  Plik jest potwierdzeniem złożenia zamówienia, wskazuje wszystkie koszty zamówienia, numer zamówienia oraz dane firmy Eldomix Agnieszka Cisowska do przelewu tradycyjnego.

Sklep – sklep stacjonarny firmy Eldomix Agnieszka Cisowska, mieszczący się przy ulicy Kornela Ujejskiego 19/C3, 85-168 Bydgoszcz.

Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem www.domofony.sklep.pl,  za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar u Sprzedającego, lub zlecić świadczenie usługi w ramach Produktów innych niż Towar, jak również zamieszczać Treści na zasadach określonych w Regulaminie

Sprzedawca – przedsiębiorca prowadzący działalność handlową o nazwie Eldomix Agnieszka Cisowska korzystający ze Sklepu Internetowego www.domofony.sklep.pll w celu zaproszenia Klientów do zawierania Umów Sprzedaży.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży. rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego (pojęcie to na gruncie Regulaminu obejmuje również akcesoria).

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Infolinii lub e-mail pomiędzy Kupującym a Sprzedającym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U . z 2014 r., poz. 827). Doręczenie przez Sprzedającego Klientowi (po złożeniu przez niego Zamówienia w Sklepie Internetowym) Potwierdzenia Zamówienia, czyli otrzymania statusu W REALIZACJI – jest to tożsame z zawarciem Umowy. Na treść Umowy Sprzedaży składa się treść Zamówienia oraz Ogólne Warunki Handlowe i Polityka Prywatności. Postanowienia Regulaminu, jak również Zasady Zwrotów oraz zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul stosują się do Umowy Sprzedaży w odpowiednim zakresie. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana.

Usługa – usługa świadczona Klientowi nieodpłatnie przez Sprzedawcę na zasadach określonych w Regulaminie drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt.4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) umożliwiająca wybór i zakup Towaru od Sprzedającego,  jak również zamieszczenie Wpisu w Sklepie Internetowym, lub – jeżeli Klient wyraził na to zgodę za pomocą Klauzul – usługa dostarczania Klientowi Newsletter.

Wpisy – komentarze, opinie lub oceny zamieszczane przez Klienta w Sklepie Internetowym. Możliwość zamieszczania Wpisów mają tylko zarejestrowani Klienci, którzy zalogują się na swoje Konto.

Zamówienie – deklaracja woli zakupu Towaru, uzewnętrzniona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym), w sposób umożliwiający Sprzedającemu identyfikację Klienta, precyzująca ponadto Towar mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży, miejsce jego odbioru, świadczenia lub dostawy oraz formę płatności.

§3. ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY

1. Sklep Internetowy udostępnia Sprzedającym możliwość zdalnej prezentacji Towarów i ich cen oraz zaproszenia Klientów do zawierania Umów Sprzedaży w zakresie Towarów

2. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży dostępne są w odrębnej zakładce Sklepu Internetowego.

3. Zdjęcia, opisy i ceny Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Kupującemu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie Internetowym specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Towaru. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedającego wobec Konsumentów.

4. Ceny towarów prezentowanych w sklepie, mogą ulec zmianie, szczególnie jeśli chodzi o towary, które dostępne są „na zamówienie”. W tym przypadku Sprzedający, po konsultacji z klientem ma prawo do zmiany ceny lub anulowania zamówienia.

§4. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Rejestracja Konta wymaga od Klienta wypełnienia stosownego formularza elektronicznego (dostępnego w Sklepie Internetowym) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Sprzedawcę danych, w tym danych osobowych obejmujących imię i nazwisko Klienta, adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta, pełny adres dostawy Towaru wraz z kodem pocztowy. W procesie rejestracji Konta Klient samodzielnie ustala i wprowadza Login oraz Hasło. Rejestracja Konta wymaga nadto zaakceptowania przez Użytkownika (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru [checkboxów] Regulaminu, Polityki Prywatności i stosownej Klauzuli. Wymaganą Klauzulą, niezbędną do założenia Konta, złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę w celu zarejestrowania i prowadzenia Konta oraz w celu realizacji Zamówień oraz zgoda na przekazywanie przez Sprzedawcę osobom trzecim danych osobowych Klienta w celu realizacji składanych przez Klienta Zamówień oraz oświadczenia o zapoznaniu się Użytkownika z Regulaminem Sklepu Internetowego, Polityką Prywatności i Ogólnymi Warunkami Umów Sprzedaży i akceptacji ich warunków. Klient nie ma obowiązku akceptacji pozostałych Klauzul. Klienta jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających rejestrację Konta.

2. Rejestracja Konta, lub korzystanie z formuły „Gość”, zgodnie z §4 pkt. 9, poniżej jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Klientem a Sprzedawcą umowy o świadczenie Usług.

3. Konto jest przypisane do Klienta. Klient ma prawo do rejestracji tylko jednego Konta.

4. Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje niezwłocznie po zawarciu umowy o świadczenie Usług. Możliwość wyboru i zakupu Towaru od Sprzedającego oraz możliwość zamieszczania Treści jest dostępna za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Newsletter jest wysyłany na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta, nie częściej niż dwa razy w miesiącu.

5. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy o świadczenie Usług może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn.

6. W przypadku ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług, Konto danego Klienta przestaje być aktywne i dostępne dla Klienta, a wszelkie złożone przez niego Zamówienia, z wyjątkiem tych, co do których doszło już do zawarcia Umów Sprzedaży, zostają anulowane.

7. Informacje zgromadzone na Koncie dostępne są dla Sprzedającego, do którego Klient skierował Zamówienie lub z którym zawarł Umowę Sprzedaży. Klient ma możliwość wprowadzenia adresu zamieszkania lub adresu do Dostawy Towaru w celu realizacji Zamówienia.

8. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając odpowiednie Login i Hasło. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia Loginu i Hasła osobom trzecim, w tym za Wpisy zamieszczane przez te osoby trzecie.

9. FORMUŁA „GOŚĆ”. Wymóg rejestracji i korzystania z Konta nie ma zastosowania do Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego w formule „Gość”. W takim przypadku, Klient przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest wypełnić stosowny formularz elektroniczny (dostępny w Sklepie Internetowym) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Sprzedawcę danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Za dane konieczne do identyfikacji Klienta uważa się dane osobowe obejmujące imię i nazwisko Klienta, adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta oraz jego numer telefonu oraz adres ewentualnej dostawy Towaru. Klient powinien zaakceptować (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru [checkboxów] w wypełnianym formularzu elektronicznym) treść Regulaminu, Ogólnych Warunków Umów Sprzedaży, Polityki Prywatności oraz odpowiednią Klauzulę. Wymaganą Klauzulą, niezbędną do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę w celu realizacji Zamówienia oraz zgoda na przekazywanie przez Sprzedawcę osobom trzecim danych osobowych Klienta w celu realizacji składanych przez Klienta Zamówień oraz oświadczenia o zapoznaniu się Klienta z Regulaminem Sklepu Internetowego, Polityką Prywatności i Ogólnymi Warunkami Umów Sprzedaży i akceptacji ich warunków. Klient korzystający ze Sklepu Internetowego w formule „gość” nie ma obowiązku akceptacji pozostałych Klauzul.

10. Każdorazowe wypełnienie formularza elektronicznego umożliwiającego złożenie Zamówienia w formule „gość” jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy danym Klientem a Sprzedawcą nowej umowy o świadczenie Usług. Umowa taka wygasa i traci moc wiążącą pomiędzy stronami z chwilą, gdy:

a) dane Zamówienie zostaje anulowane, albo b) Umowa zawarta w związku z danym Zamówieniem zostaje wykonana przez strony, albo traci moc wiążącą pomiędzy nimi z innych przyczyn prawem przewidzianych albo w przypadku, jeżeli wprowadzone przez Klienta dane uniemożliwiają wykonanie Umowy.

11. TELEFONICZNIE – poprzez kontakt Klienta z Pracownikiem firmy Eldomix Agnieszka Cisowska. W takim przypadku Klient zobowiązany jest podać Pracownikowi swoje dane osobowe- w zakresie odpowiadającym przewidzianemu dla Zamówień składanych z wykorzystaniem formuły „gość”. Pracownik w oparciu o te dane, prześle Klientowi na podany adres elektroniczny (e-mail) wiadomość elektroniczną (e-mail) o temacie „Potwierdzenie Zamówienie”. Do e-maila zostaną dołączone dokumenty w formacie pdf: Regulaminu Sklepu, Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży, Polityka Prywatności oraz Klauzula z wykorzystaniem plików cookie, o której mowa w §4 pkt.8 powyżej. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuję po zaakceptowaniu wyżej podanych dokumentów i potwierdzeniu Zamówienia.

12. Klient bez względu na sposób złożenia Zamówienia (rejestracja Konta, Gość czy telefonicznie), w przypadku wskazania jako miejsce odbioru – odbiór w domu, zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny – w tym ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość.

§5. ZAMÓWIENIE

1. Klient może złożyć Zamówienie w następujący sposób:

 • po zarejestrowaniu Konta i zalogowaniu się na Koncie z wykorzystaniem właściwego Loginu i Hasła
 • bez rejestracji – tj. bez konieczności rejestrowania Konta, a jedynie poprzez zdalne wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie Internetowym, pod warunkiem akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności i Klauzuli, o której mowa w pkt. IV.9 powyżej,
 • telefonicznie – poprzez kontakt Pracownikiem Sklepu. W takim przypadku Klient zobowiązany jest podać Pracownikowi swoje dane osobowe w zakresie odpowiadającym przewidzianemu dla Zamówień składanych z wykorzystaniem formuły „Gość” oraz zaakceptować treść Regulaminu, Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, Polityki Prywatności oraz Klauzuli, o której mowa w pkt. IV.9 powyżej. Sprzedawca w oparciu o te dane prześle Klientowi na podany adres elektroniczny (e-mail) wiadomość elektroniczną (e-mail) w temacie „Potwierdzenie Zamówienia”w celu akceptacji regulaminu i potwierdzenia zamówienia.

2. W przypadku gdy za pośrednictwem telefonu, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem będącym Konsumentem w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, informuje go o tym celu, jak również podaje dane identyfikujące Sprzedawcę oraz dane osoby w imieniu której telefonuje.

3. W przypadku składania Zamówienia za pośrednictwem telefonu, Sprzedawca podaje Klientowi, będącego Konsumentem informacje dotyczące:

 • głównych cech świadczenia Sprzedającego;
 • oznaczenia Sprzedającego;
 • łącznej ceny za Towary oraz opłaty za Dostawę Towaru;
 • prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży;
 • czas trwania Umowy Sprzedaży – na okres jej wykonania.

4. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 13:00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy- będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Usługi mogą być niedostępne dla Klientów podczas okresowej konserwacji Sklepu Internetowego oraz w razie jego awarii. Okresowa konserwacja Sklepu Internetowego odbywa się jeden (1) raz na miesiąc i nie będzie trwała dłużej niż czterdzieści osiem (48) godzin.

5. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik – poprzez dostęp do Sklepu Internetowego lub kontakt telefoniczny:

a. wybiera Towar, który ma być przedmiotem Umowy Sprzedaży, poprzez dodanie go do Koszyka;

b. wybiera sposób doręczenia Towaru, wprowadza dane do Dostawy Towarów i wybiera dostępny dla danego Towaru sposób Dostawy Towaru. Cena Towaru wskazanego przez Klienta  wskazana jest przy Produkcie i jest to cena podglądowa (w przypadku towarów dostępnych na „zamówienie”).

c. wybiera sposób płatności spośród opcji oznaczonych jako dostępne w Sklepie Internetowym lub w sposób dostępny u Sprzedającego w razie wyboru odbioru u Sprzedającego;

d. weryfikuje prawidłowość wprowadzonych/wybranych danych dotyczących Zamówienia, w szczególności ilość i rodzaj zamawianych Produktów, miejsce odbioru, Dostawy Towaru, danych Klienta oraz cenę za Produkt lub cenę za Dostawę Towaru oraz formę płatności;

e. potwierdza, jako wiążące go, postanowienia Regulaminu, Ogólnych Warunków Umów Sprzedaży, Polityki Prywatności oraz Klauzul/Klauzuli;

f. Zaznacza opcję „Zamawiam”, która oznacza że złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty, albo potwierdza, że wie, że złożenie Zamówienia Pracownikowi wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

6. Klient bez względu na sposób złożenia Zamówienia (rejestracja Konta, formuła „gość”, telefonicznie), w przypadku wskazania jako miejsce odbioru – odbiór w domu, zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny – w tym ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość.

7. Klient bez względu na sposób złożenia Zamówienia (rejestracja Konta, formuła „gość”, telefonicznie), w przypadku wskazania jako miejsce odbioru – odbiór w Sklepie, zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

8. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia w przypadku:

a) niedostępności towaru,

b) kiedy cena towaru została źle wprowadzona ( tzn. cena znacznie odbiega od ceny rynkowej),

c) kiedy Klient nie potwierdzi zamówienia,

d) kiedy Klient nie zapłaci za zamówienie.

10. Sprzedający rozpatruje złożone Zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji. Warunkiem Potwierdzenia Zamówienia jest dostępność Towaru w magazynie Sprzedającego lub dostępność u Producenta.

9. Zamówienie złożone przez Klienta dostaje status „Nowe Zamówienie”, które stanowi jedynie potwierdzenie doręczenia Zamówienia na serwer poczty elektronicznej Usługodawcy i nie kreuje zobowiązań po stronie Klienta ani Sprzedającego.

11. Klient może anulować Zamówienie do chwili zawarcia Umowy Sprzedaży (otrzymania statusu W realizacji).

12. W przypadku, gdy realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa Sprzedający bez zbędnej zwłoki (pocztą elektroniczną lub telefonicznie): a) poinformuje Klienta o anulowaniu Zamówienia w całości (Zamówienie uważane jest wówczas za niezłożone) albo b) zaproponuje Klientowi anulowanie Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa. W przypadku wyboru tej możliwości przez Klienta, przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej w wykonaniu danego Zamówienia będą Produkty objęte pozostałą częścią tego Zamówienia (w części niemożliwej do realizacji Zamówienie to uważane będzie za niezłożone).

13. W terminie dwóch (2) kolejnych dni po otrzymaniu od Sprzedającego propozycji anulowania Zamówienia w części Klienta może potwierdzić Sprzedającemu w odpowiedniej formie (tj. pocztą elektroniczną) swoją zgodę na częściowe anulowanie Zamówienia. Jeżeli w tym terminie Klienta nie przekaże Sprzedającemu stosownego potwierdzenia, odnośne Zamówienie traktowane będzie, jako anulowane w całości przez Klienta.

14. Sprzedający za pośrednictwem Sklepu Internetowego potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji Zamówienia w wybranym przez Klienta Dostawy Towaru na adres podanym przez Klienta, wysyłając do Klienta status zamówienia „W REALIZACJI”.

15. W przypadku Zamówienia złożonego za pośrednictwem Telefonu w trybie pkt. V.1 d) powyżej, po otrzymaniu Potwierdzenia Zamówienia Klient (będący Konsumentem) powinien złożyć Sprzedawcy potwierdzenia złożenia zamówienia (pocztą listową, sms lub pocztą elektroniczną). W takim wypadku, Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą Potwierdzenia Zamówienia.

16. Treść złożonego Zamówienia i związanej z nim Umowy Sprzedaży oraz treść zaakceptowanych przez Użytkownika Klauzul w brzmieniu wiążącym Strony w dacie zawarcia danej Umowy Sprzedaży jest udostępniana Klienta na Koncie lub przesyłana jako Potwierdzenie Zamówienia ze stosownymi odnośnikami do treści Regulaminu, Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży oraz Polityki Prywatności (Potwierdzenie Zamówienia).

17. Potwierdzenie Zamówienia zostanie wysłane przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie później, niż w terminie 48 godzin od dnia złożenia zamówienia. Maksymalny czas realizacji zamówienia 15 dni roboczych.

18. Umowa Sprzedaży telefonicznej zostaje zawarta i nabiera pomiędzy Sprzedającym a Kupującym mocy wiążącej z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Kupującego Potwierdzenia Zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail w temacie „ W realizacji”). Za dzień doręczenia wiadomości elektronicznej e-mail w temacie „W realizacji” uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu elektronicznym Zamówienia. Niniejsze postanowienie ma odpowiednie zastosowanie do umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do Umów Sprzedaży zawartych przez Telefon, do których to umów ma zastosowanie tryb zawierania Umów Sprzedaży opisany w V.15, powyżej.

19. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego przy składaniu Zamówienia lub jego modyfikacji w trybie przewidzianym w pkt. V.10.b) oraz V.13 powyżej.

20. Klient będzie informowany przez Sprzedającego o bieżącym statusie Zamówienia (przez sms lub e-mail, a także poprzez Konto lub telefonicznie).

INNE PRAWA I OBOWIĄZKI SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu Internetowego oraz zobowiązuje się usunąć, bez zbędnej zwłoki, nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego.

2. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Klienta w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, a w uzasadnionych przypadkach do trzydziestu (30) dni. W celu uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że powyższe postanowienia nie stosują się do reklamacji Towarów składanych przez Kupujących będących Konsumentami w związku z niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową.

INNE PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

1. Klient zobowiązany jest do:

a. korzystania z Usług w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu Internetowego,

b. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Klienta nie był adresatem,

c. korzystania z Usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

d. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.

2. Klient ma prawo powiadomić Sprzedawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie lub Polityce Prywatności.

3. Klient ma prawo powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego oraz o niewłaściwej jakości Usług.

4. Klient ma prawo do usunięcia założonego przez siebie Konta oraz ma prawo do zakończenia w każdej chwili korzystania z Usługi. W tym celu Klient ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług.

5. Wszelkie pytania, zastrzeżenia, reklamacje w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu Internetowego Klient powinien zgłaszać pod jednym z numerów telefonu znajdującym się na stronie www.domofony.sklep.pl/kontakt

6.  Klient  zobowiązuje się, iż w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego nie będzie:

 • naruszał Regulaminu,
 • podawał danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
 • naruszał praw majątkowych lub dóbr osobistych Sprzedawcy, ani osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów,
 • dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa.

7. W przypadku naruszenia przez Klienta lub osoby trzecie korzystające z jego Konta, obowiązków wynikających z Regulaminu – Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi umowę o świadczenie Usług ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie Sprzedawcy o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług zostało w formie pisemnej (e-mail) doręczone Klientowi (dzień skuteczności) i z zachowaniem czternastodniowego (14) okresu wypowiedzenia (którego bieg liczy się od dnia skuteczności). W takim przypadku stosują się postanowienia pkt. IV.5 powyżej, zdanie drugie.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej świadczenia Usług, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych począwszy od dnia otrzymania zamówienia.

3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, Klient ma czternaście (14 dni) na odesłanie zakupionego towaru. W przypadku przekroczenia terminu i nie poinformowaniu o tym fakcie Sprzedającego – Odstąpienie od umowy uważane jest za nieważne.

5. Po otrzymaniu od Klienta zwracanego towaru, Sprzedawca ma w obowiązku zwrócić należności najszybciej jak to możliwe, nie później niż do 14 dni od taty otrzymania zwrotu.

6. Zwrot środków na konto – zwrotowi nie podlega koszt wysyłki towaru, a jedynie kwota za zwracany towar.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) (dalej: „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Sprzedawca.

2. Administratorem danych osobowych Kupującego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych jest Sprzedający.

3. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klient w celu realizacji Zamówienia za zgodą Klienta wyrażoną poprzez akceptację Polityki Prywatności oraz stosownej Klauzuli.

5. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

6. Sprzedawca udostępnia dane osobowe Klienta osobom trzecim w celu przetwarzania i realizacji Zamówienia w zakresie przewidzianym Regulaminem.

7. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych jedynie za zgodą Klient wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.

8. Sprzedawca udostępnia dane osobowe Klienta osobom trzecim dla celów innych niż przewidziane w pkt. 4 powyżej jedynie za zgodą Klient  wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.

9. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Srzedawcę, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Sprzedawcę z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Użytkownika w zakresie danych osobowych określa Polityka Prywatności.

10. Klient może wyrazić zgodę poprzez akceptację stosownej Klauzuli na wysyłanie mu Newslettera oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).

11. Klient może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania Newslettera oraz innych informacji handlowych.

12. Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych Klienta powinny być zgłaszane Telefonicznie albo bezpośrednio przez Klienta poprzez zalogowanie się w Koncie i aktualizację podanych tamże danych.

13. W pozostałym zakresie zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta określa Polityka Prywatności.

WPISY

1. Klient, który podał swoje imię i adres poczty elektronicznej (e-mail) może zamieszczać Wpisy.

2. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Sklep Internetowy nie stanowi forum udostępnianego powszechnie w celu publikacji dowolnych treści, lecz służy wymianie rzeczowych i zgodnych z prawem oraz dobrymi obyczajami informacji (w tym opinii, uwag i ocen) dotyczących Produktów. W związku z powyższym – korzystając ze Sklepu Internetowego poprzez zamieszczanie Wpisu i – Klient godzi się na ograniczenie swobody jego wypowiedzi na tym forum oraz przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Treści których zamieszczanie jest dozwolone:

a) mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206 ze zmianami),

b) nie zawierają adresów e-mailowych, adresów do stron www, numerów komunikatorów, cen produktów itp.,

e) nie zawierają słów wulgarnych,

f) nie mają charakteru obraźliwego lub stanowiącego groźbę,

g) nie naruszają dóbr osobistych osób fizycznych, ani prawnych, ani też dobrych obyczajów,

h) nie stoją w sprzeczności z interesem Sprzedającego, w szczególności nie zawierają odniesień do podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną względem Sprzedającego,

i) nie stoją w sprzeczności z Regulaminem, Polityką Prywatności lub nie zawierają innych treści zakazanych przez obowiązujące przepisy prawa.

3. Klient ma prawo powiadomić Sprzedawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie lub Polityce Prywatności przez zamieszczone Wpisy.

4. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące Wpisu Klient powinien zgłaszać telefonicznie lub mailowo.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usuwania lub niepublikowania Wpisów w przypadku ich niezgodności z Regulaminem, Polityką Prywatności lub przepisami prawa albo dobrymi obyczajami oraz blokowania możliwości publikacji Wpisu osobom naruszającym w sposób notoryczny postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności wskutek otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania od zainteresowanych osób wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego Wpisu. Sprzedawca może również przekazać pozostające w jego posiadaniu dane Klienta – autorów Wpisów sądom, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

PRAWA AUTORSKIE

1. Strona internetowa Sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane Klientowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone. Klienci mogą korzystać z plików oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu Internetowego jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności poza określonymi w tych przepisach przypadkami zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy: reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej Sklepu Internetowego, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.

2. Sprzedawca na podstawie umowy dotyczącej świadczenia Usług udziela Klientowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez Klienta z plików zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu Internetowego jedynie w celu skorzystania z Usług, zawarcia Umowy Sprzedaży. Korzystanie ze strony internetowej Sklepu Internetowego i jej zawartości jest dozwolone dla potrzeb własnych i niekomercyjnych Klienta.

3. Licencja, o której mowa w pkt. 2 powyżej ustaje automatycznie wraz z ustaniem mocy wiążącej odnośnej umowy o świadczenie Usług.

4. Sprzedawca udziela zgody Klientowi na drukowanie kopii lub wyciągów ze strony internetowej Sklepu Internetowego wyłącznie do własnego użytku Klienta, nie związanego z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin dostępny jest w Sklepie Internetowym.

2. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Sprzedawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

3. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), Sprzedawca informuje Klienta na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.

4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, umowy dotyczącej świadczenia Usług, Umowy Sprzedaży jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.

5. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: (a) okoliczności Siły Wyższej, (b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, (c) zmiany oferty Sklepu Internetowego dotyczącej usług lub zmiany oferty Sprzedających zamieszczanej na stronie Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty. Sprzedawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Sprzedawcy przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie trzydziestu (30) dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów Sprzedaży nie zmienia treści Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu.

6. Klient niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.

7. Klient potwierdza, że do niniejszego Regulaminu został dołączony Załącznik w postaci Formularza odstąpienia od umowy o świadczenie Usług w edytowalnej i możliwej do zapisu i wydruku formie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.

Załączniki:

Formularz Odstąpienia od Umowy Sprzedaży

Formularz o Niezgodności Towaru z Umową

Zgłoszenie Uszkodzenia Podczas Dostawy

Back To Top